Czynności Notarialne

Kancelarii Notarialnej notariusz dokonuje wszystkich czynności przewidzianych ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Czynności, których dokonuje notariusz w Polsce mają charakter katalogu zamkniętego (numerus clausus). Notariusz w prawie polskim został powołany do dokonywania czynności, którym strony są lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

U notariusza w Polsce sporządzane są następujące czynności:

 1. umowy sprzedaży (lokali stanowiących odrębne nieruchomości i spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (potocznie nazywanych „mieszkaniami”), spółdzielczych własnościowych praw do lokali niemieszkalnych, działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych, praw użytkowania wieczystego, również z budynkami, budowlami, urządzeniami znajdującymi się na działkach gruntu stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności,
 2. umowy darowizn – lokali stanowiących odrębne nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw, działek gruntu zabudowanych i niezabudowanych, praw użytkowania wieczystego, również z budynkami, budowlami, urządzeniami znajdującymi się na działkach gruntu stanowiącymi odrębne od gruntu przedmioty własności, ale też darowizny ruchomości (samochody, dzieła sztuki itp.), darowizny praw, darowizny pieniędzy itd.,
 3. umowy deweloperskie i w ich wykonaniu umowy ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
 4. umowy dożywocia
 5. umowy ustanowienia służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu)
 6. umowy ustanowienia hipotek
 7. testamenty
 8. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 9. działy spadku
 10. akty poświadczenia dziedziczenia (stwierdzanie praw do spadku)
 11. umowy majątkowe małżeńskie (potocznie zwane intercyzami)
 12. umowy podziału majątków wspólnych
 13. tytuły egzekucyjne w trybie art. 777 § 1 pkt 4), 5), 6) w tym z najmu okazjonalnego
 14. pełnomocnictwa
 15. kopie wierzytelne (odpisy dokumentów)
 16. protokoły spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych
 17. protokoły oświadczeń
 18. oświadczenia o ustanowieniu fundacji
 19. umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, jawnych partnerskich, cywilnych, statuty spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych
 20. depozyty

TELEFON

ADRES

Mokotów ul.Postępu 12B

lok. 45 I piętro

02-676 Warszawa Służewiec